Quy chế

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
   

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


            Yên Bái, ngày       tháng      năm 2013

 

QUY CHẾ

Quản lý và hoạt động của Sàn giao dịch Thương mại điện tử Yên Bái

www.sctyenbai.com

 

(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-SCT ngày       /     /2013  của Sở Công Thương về việc Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử Yên Bái)

 

            1. Những quy định chung:

            1.1. Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) Yên Bái tại địa chỉ www.sctyenbai.com 

            1.2. Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) Yên Bái tại địa chỉ www.sctyenbai.com do Phòng Thông tin- xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Cục Thương mại điện tử và CNTT- Bộ Công Thương tổ chức thực hiện. Thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái là các tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp, được Ban Quản trị Sàn giao dịch TMĐT chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            1.3. Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên:

2.1. Quyền của thành viên:

            2.1.1. Đối với các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ được miễn phí hoàn toàn, khi nào có sự thay đổi Ban Quản trị Sàn sẽ thông báo cho các thành viên biết trước 06 tháng.

            2.1.2. Thành viên sẽ được tạo một cửa hàng riêng để trưng bày hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. 

            2.1.3. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. 

            2.1.4. Thành viên sẽ được cán bộ của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  hướng dẫn để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. 

            2.1.5. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            2.2. Nghĩa vụ của thành viên

            2.2.1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2.2.2. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  là chính xác và hoàn chỉnh.

2.2.3. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            2.2.4. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

            2.3.5. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái trong bản Quy chế này.

            2.3.6. Thành viên không được hành động gây mất uy tín Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. 

            3. Quyền và nghĩa vụ của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái 

            3.1. Quyền của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            3.1.1. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái nêu ra.

            3.1.2. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            3.1.3. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

            3.1.4. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các quy định của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            3.1.5. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  liên tục trong sáu (06) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            3.1.6. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

            3.1.7. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái ” và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

            3.1.8. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái giữ quyền được thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là ba (03) tháng.

            3.2. Nghĩa vụ của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái. 

            3.2.1. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái chịu trách nhiệm xây dựng sàn giao dịch TMĐT bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái trong điều kiện và phạm vi cho phép.

            3.2.2. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            3.2.3. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái.

            3.2.5. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái không phải chịu trách nhiệm liên đới.

            3.3. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái là Sàn giao dịch thương mại điện tử để người bán và người mua liên lạc, gặp nhau giao dịch thương mại. Tất cả các giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái như mua hàng hóa, thông tin, sử dụng dịch vụ sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  hoàn toàn không liên quan đến hoạt động mua bán này, và không chịu trách nhiệm gì về tranh chấp xảy ra giữa các bên.

            4. Điều khoản áp dụng

            4.1. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa các bên. Nếu sau 30 ngày các Bên không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải thì mọi tranh chấp nẩy sinh giữa  Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái và thành viên phải được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Hà nội để phân xử. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là quyết định có giá trị cuối cùng.

            4.2. Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên  Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái  cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

            4.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của  Sàn giao dịch TMĐT Yên Bái là:

PHÒNG THÔNG TIN-  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

SỞ CÔNG THƯƠNG YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293.857.484        Fax: 0293.857.484

Email. xttm.yb@gmail.com

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

        Trương Ngọc Biên