Thông tin tới các doanh nghiệp trên địa bàn về các doanh nghiệp/nhà nhập khẩu địa phương, doanh nghiệp kiều bào Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc). (15-04-2024)

Sở Công Thương nhận được văn bản số 325/VPUBND-NV của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin liên quan tới các doanh nghiệp trên địa bàn về các doanh nghiệp/nhà nhập khẩu địa phương, doanh nghiệp kiều bào Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc).

Sở Công Thương gửi đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông tin cụ thể về các nhà nhập khẩu phân phối, bán lẻ, sản xuất của Đài Loan và của kiều bào ta tại địa bàn Đài Loan theo danh sách Cục Ngoại vụ cung cấp (Gửi kèm theo công văn số 145/CNV-ĐP của Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao).

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

Nguồn: P. QLTM

Quảng cáo