Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo
3 sản phẩm
  • 0978681699
  • Thôn Thanh Niên 1-Xã Minh Bảo-Thành phố Yên Bái-Yên Bái., Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  • xttmyenbai@gmail.com
  • http://sctyenbai.gov.vn
Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo
Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp tác và phát triển. Thành viên tự nguyện góp vốn, góp sức, phát huy sức mạnh tập thể, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Quy trình thành lập HTX được thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012.
Xem thêm