Xác nhận tiếp nhận Thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC trên địa bàn tỉnh Yên Bái (18-07-2019)

                Kính gửi:

 

 

- Công ty TNHH Best World Việt Nam;

- Cục Cạnh tranh & BVNTD;

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.

 

Ngày 04/7/2019 Sở Công Thương Yên Bái nhận được hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH Best World Việt Nam. Căn cứ Điều 24, Điều 25 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP  ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tại tỉnh Yên Bái với những nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BEST WORLD VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0306435181

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Cấp lần đầu ngày: 10 tháng 04 năm 2015.

Lần thay đổi lần thứ 2: ngày 05 tháng 04 năm 2016.

Địa chỉ trụ sở chính: 152+150/4 Đường Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39331040   Website: vn.bwlgroup.com

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 033/QLCT-GCN.

Do: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cấp

Cấp lần đầu: ngày 09 tháng 03 năm 2015;

Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 07 ngày 15/03/2019

3. Lý do chấm dứt: Hoạt động không hiệu quả, không phát sinh doanh thu trên địa bàn.

4. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Bắt đầu từ ngày 12/07/2019.

5. Thông tin người liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Nguyễn Thị Trúc Quyên

Chức vụ: Nhân viên Công ty TNHH Best World Việt Nam

Điện thoại: 028.39331045    

Email: windy.nguyen@vn.bwlgroup.com

Khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, Công ty TNHH Best World Việt Nam có trách nhiệm: Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty tại tỉnh Yên Bái (nếu có), công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của đơn vị; Chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái và các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Trung Lân

Quảng cáo