Yên Bái ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (14-09-2020)
YênBái - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Kế hoạch).


Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh Yên Bái tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Ban Tiếp công dân tỉnh Yên Bái tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Việc tổ chức tiếp công dân phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời, công tâm, khách quan, thiết thực và hiệu quả. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Trung ương, của tỉnh về tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình khiếu kiện trên địa bàn và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, cơ quan, đơn vị để kịp thời, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đề ra các nội dung, nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Ngoài ra, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
 Nguồn: Báo Yên Bái

Quảng cáo