Yên Bái: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt trên 13.450 tỷ đồng (15-10-2020)
Theo báo cáo của Sở Công Thương, kinh doanh thương mại tháng 9 và 9 tháng năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã tăng nhẹ (0,97%) so với cùng kỳ.


Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 9/2020 ước đạt 1.661,88 tỷ đồng, tăng 4,09% với tháng trước, lũy kế ước đạt 13.451 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ, bằng 94,42% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2020, bằng 67,73% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 541,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,02%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 12.909,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,98%.

Cũng trong tháng 9 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 14,44 triệu USD tăng 8,65% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng ước đạt 108 triệu USD, giảm 2,83% so với cùng kỳ, bằng 79,29% so với kịch bản tăng trưởng 09 tháng, bằng 51,42% so với kịch bản tăng trưởng cả năm 2020. Đóng góp nhiều vào giá trị xuất khẩu là các mặt hàng khoáng sản, sản phẩm may mặc, sản phẩm chất dẻo...

Giá trị nhập khẩu hàng hoá tháng 9 ước đạt 8 triệu USD; lũy kế 09 tháng năm 2020 ước đạt trên 54 triệu USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

 Nguồn: Cổng TTĐT
 

Quảng cáo